HITACHI BÌNH ĐIỆN XE NÂNG 48V

Brand Model Capacity Condition Code
Capacity 390Ah - 48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Thailand.
binh-dien-xe-nang-hitachi-WH - 390 - 48V - VSFL390 (2) new
HITACHI VTFL390 390Ah New 100% VTFL390 (48V)
Capacity 370Ah - 48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Thailand.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 370Ah VTIL370 new
HITACHI VTIL370 370Ah New 100% VTIL370 (48V)
Capacity 320Ah - 48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Thailand.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 320Ah VTFL320 new
HITACHI VTFL320 320Ah New 100% VTFL320 (48V)
Capacity 312Ah - 48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Thailand.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 312Ah VTIL4 new
HITACHI VTIL4 312Ah New 100% VTIL4 (48V)
Capacity 280Ah - 48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Thailand.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 280Ah VTFL280 new
HITACHI VTFL280 280Ah New 100% VTFL280 (48V)
Capacity 700Ah - 48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Thailand.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 700Ah VTDX700H new
HITACHI VTDX700H 700Ah New 100% VTDX700H (48V)
Capacity 565Ah - 48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Thailand.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 565Ah VTDX565MH new
HITACHI VTDX565MH 565Ah New 100% VTDX565MH (48V)
Capacity 485Ah - 48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Thailand.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 485Ah VTDX485MH new
HITACHI VTDX485MH 485Ah New 100% VTDX485MH (48V)
Capacity 445Ah - 48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Thailand.
binh-dien-xe-nang-hitachi-WH - 445 - 48V - VSIL445L (2) new
HITACHI VTIL445L 445Ah New 100% VTIL445L (48V)
Capacity 435Ah - 48V,...manufactured by Hitachi Chemical, Thailand.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 435Ah VTIL435 new
HITACHI VTIL435 435Ah New 100% VTIL435 (48V)

HITACHI TRACTION BATTERIES 24V

Brand Model Capacity Condition Code
Capacity 565Ah - 24V,...manufactured by Hitachi Chemical, Thailand.
binh-dien-xe-nang-hitachi-WH - 565 - 24V - VSI565 (1) new
HITACHI VTI565 565Ah New 100% VTI565 (24V)
Capacity 200Ah - 24V,...manufactured by Hitachi Chemical, Thailand.
Bình điện xe nâng HITACHI 24V - 200Ah VTB5 new
HITACHI VTB5 200Ah New 100% VTB5 (24V)
Search