BÌNH ĐIỆN XE NÂNG HITACHI 48V

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 390Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL390 390Ah Mới 100% VTFL390 (48V)
Công suất 370Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL370 370Ah Mới 100% VTIL370 (48V)
Công suất 470Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTI470 470Ah Mới 100% VTI470
Công suất 468Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL6 468Ah Mới 100% VTIL6
Công suất 330Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
Bình điện xe nâng HITACHI 48V - 330Ah VTDX330 new
HITACHI VTDX330 330Ah Mới 100% VSDX330
Công suất 320Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL320 320Ah Mới 100% VTFL320 (48V)
Công suất 312Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL4 312Ah Mới 100% VTIL4 (48V)
Công suất 280Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTFL280 280Ah Mới 100% VTFL280 (48V)
Công suất 220Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL220ML 220Ah Mới 100% VTIL220ML ( 48V )
Công suất 700Ah - 48V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTDX700H 700Ah Mới 100% VTDX700H (48V)

BÌNH ĐIỆN XE NÂNG HITACHI 24V

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Công suất 565Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTI565 565Ah Mới 100% VTI565 (24V)
Công suất 240Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTI240M 240Ah Mới 100% VTI240M
Công suất 220Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTIL220ML 220Ah Mới 100% VTIL220ML ( 24V )
Công suất 200Ah - 24V, được sản xuất bởi Hitachi Chemical, xuất xứ Thái Lan.
HITACHI VTB5 200Ah Mới 100% VTB5 (24V)
Tìm kiếm